Kritéria pro přijímání dětí do MŠ zřizovaných statutárním městem Pardubice pro školní rok 2020/2021

 

  • Věková skupina
Předškolák – 6letý (6 let do 31.8.2020) 500 bodů
Předškolák – 5letý (5 let do 31.8.2020)  440 bodů
Dítě 4leté (4 roky do 31.8.2020) 380 bodů
Dítě 3leté (3 roky do 31.12.2020)  360 bodů
Dítě mladší (3 roky od 1.1.2021 do 30.6.2021) 0 bodů
  • Den narození (pro děti narozené do 30.6.2018)
 Za každý den v roce  0,02 bodů
  •  Pobyt
Trvalý pobyt ve školském obvodu MŠ+současně doložené skutečné bydliště ve školském obvodu MŠ 530 bodů
Trvalý pobyt ve školském obvodu MŠ+skutečné bydliště ve školském obvodu MŠ nebylo doloženo  490 bodů
Trvalý pobyt ve městě Pardubice+současně doložené skutečné bydliště ve školském obvodu MŠ 280 bodů
Trvalý pobyt ve městě Pardubice+skutečné bydliště ve školském obvodu MŠ nebylo doloženo 240 bodů
Trvalý pobyt mimo město Pardubice+současně doložené skutečné bydliště ve školském obvodu MŠ 40 bodů
Trvalý pobyt mimo město Pardubice+skutečné bydliště ve školském obvodu MŠ nebylo doloženo  0 bodů
  •  Sourozenci
Sourozenec již v MŠ je a bude nadále i od 1.9.2020, dvojčata současně  10 bodů

 

Jak rozumět kritériím:

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Pardubice zohledňují věk, trvalé bydliště a skutečné bydliště dítěte. Přihlíží se k již umístěnému sourozenci v zapisované mateřské škole a k přihlašování dvojčat.

Ředitelka mateřské školy může přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele - tj. např. zdravotní důvody zákonných zástupců (např. příspěvek na péči, invalidní důchod, průkaz ZTP/P).

Věk dítěte

Věk dítěte se posuzuje k 31.8.2020, děti 3leté jsou počítány do 31.12.2020, děti mladší jsou děti, kterým budou 3 roky od 1.1.2021 do 30.6.2021. Kritérium rozlišuje děti z věkové skupiny, upřednostňuje děti starší.

Den narození dítěte v roce

Kritérium zaručuje řazení dětí od nejstaršího po nejmladší. Každý den je hodnocen 0,02 bodu. Toto kritérium platí u dětí narozených do 30.6.2018.

Trvalý pobyt dítěte

Toto kritérium sleduje pouze trvalý pobyt zapisovaného dítěte, nikoliv zákonných zástupců. Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni zápisu.

Pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců prokazuje se občanským průkazem dítěte nebo nebo originálem potvrzení z ohlašovny pobytu.

Skutečné bydliště dítěte ve školském obvodu MŠ

Bude zohledněno v případě, že zákonný zástupce doloží sám užívací právo k objektu skutečného bydliště dítěte - tj. prokáže, že na uvedené adrese společně s dítětem bydlí tak, že je schopen doložit užívací právo jedním z následujících způsobů:

  • předložením výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu
  • doložením kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese
  • doložením písemného prohlášení vlastníka o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka.
  • doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše. 

V případě, že nebude prokázáno, nezíská dítě žádné body za předložení dokladu o bydlišti.

Sourozenci

Body za sourozence budou započítány pouze v případě, že starší sourozenec již navštěvuje MŠ na kterou je podána přihláška o přijetí a navštěvovat nadále bude i ve školním roce 2020/2021. 

Dvojčata - body získávají obě děti.

Cizinci

U cizinců se hlášené místo pobytu ve spádovém obvodu dokládá předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu ve spádovém obvodu.


Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto ustanovení se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

V individuálních případech hodných zvláštního zřetele může ředitel(ka) mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě na základě jednotlivých kritérií získalo. 

V průběhu přijímacího řízení se může počet volných míst případně snížit

  • pokud bude přijato dítě s přiznaným podpůrným opatřením, které dle zákona vyžaduje snížení počtu dětí ve třídě,
  • pokud bude přijato dítě mladší 3 let, počet dětí ve třídě se dle platné vyhlášky snižuje o 2 děti za každé dítě mladší 3 let.

Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli/ředitelce mateřské školy doložit tak, aby je mohl(a) mít za prokázané.

O zařazování přijatých dětí do konkrétních tříd rozhoduje ředitel/ka mateřské školy. 

Při vyšším počtu zájemců o zařazení do Montessori třídy v Mateřské škole Klubíčko Pardubice-Grusova se přihlíží při zařazování k dalším skutečnostem uvedených na stránkách školy: www.msgrusova.cz/pedagogika-montessori/montessori-principy/

 

Informace k přijímání mladších dětí

V případě volné kapacity budou po ukončení přijímacího řízení do vybraných mateřských škol přijímány i mladší děti. Kritéria a termíny budou vypsány v konkrétních mateřských školách dle provozních podmínek každé mateřské školy.