Fáze zápisu

  • 0Před vydávání žádostíod 24. 2. 2020
  • 1Vydávání žádostí20. 4. 2020 - 12. 5. 2020
  • 2Sběr žádostí11. 5. 2020 - 12. 5. 2020
  • 3Přijímací řízenído 30 dní od zápisu

Systém pro zápis dětí do mateřských škol

Pomocí této webové aplikace - zapisyms.pardubice.eu lze vytvořit v termínu od 20.4.2020 do 12.5.2020 žádost o přijetí dítěte do MŠ.

Žádost je možné dle Správního řádu podat v termínu sběru žádosti tj. od 11.5.2020 do 12.5.2020 i jnými způsoby:

Písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě nebo pomocí jiných technických prostředků za podmínky, že je podání do 5 dnů potvrzeno.

Povinnost předškolního vzdělávání

Od 1.9.2020 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovršily pěti let do 31.8.2020.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů a také na cizince, kteří na území České republiky pobývají dobu delší než 90 dnů. 

Zákonný zástupce dítěte narozeného do 31.8.2015 je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání: 

  • do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu
  • nebo může zvolit pro dítě jinou mateřskou školu zapsanou ve školském rejstříku
  • nebo může zvolit jiný způsob povinného předškolního vzdělávání tj.:
  1. individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy
  2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
  3. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem, tj. 1.-3. je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli vybrané spádové mateřské školy v den sběru přihlášek, případně nejpozději do konce května 2020.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením (je diagnostikováno lékařem).

Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku, za který může být uložena pokuta do výše 5.000,00 Kč.

Vzdělávání se pro předškolní děti (tj. děti narozené 31.8.2015 a starší) poskytuje bezplatně.

 

Jak zápis do mateřské školy probíhá?

1.
Vydávání žádostí
20. 4. 2020 - 12. 5. 2020
 
2.
Sběr žádostí
11. 5. 2020 - 12. 5. 2020
 
3.
Přijímací řízení
do 30 dnů od zápisu

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Počet škol: 
30
Podaných žádostí: 
0
Přijatých dětí: 
0
Nepřijatých dětí: 
0
Vypsaných volných míst: 
245
Vygenerovaných žádostí: 
0
Přerušení správního řízení: 
0
Počet dětí ze spádové oblasti: 
0
Děti na adrese ohlašovny pobytu: 
0
Děti na adrese zvláštní matriky: 
0
Děti bez určené spádové školy: 
0

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Jak se připravit?

Pro bezproblémové vydání žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč Internet explorer (verze 10 a vyšší), Edge, Firefox, Safari nebo Chrome. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory.

Pro tisk žádosti je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů např. Adobe Reader.

Jaké jsou cíle projektu

Zajištění transparentnosti přijímacího řízení
Poskytnutí online informací rodičům
Zjednodušení administrace ředitelkám MŠ
Poskytnutí zpětné vazby zřizovateli

Číslo pojištěnce

Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6), které se používá pro účel přijímacího řízení do ZŠ.

Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.