Přijímací řízení

Fáze 1

I. fáze – vydávání žádostí

20. 4. 2020 – 12. 5. 2020

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy můžete získat vyplněním elektronické žádosti na těchto internetových stránkách v období od 20.4. – 12.5.2020.

V případě, že nemáte možnost vyplnit nebo vytisknout elektronickou žádost, můžete požádat PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ níže uvedená kontaktní místa.

Důležité informace:

Pro vyplnění můžete použít číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu zdravotní pojišťovny dítěte.

Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána). Tento identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy nebo pro sledování žádosti.

Žádost po vygenerování vytiskněte. Potvrzení dětského lékaře není v době mimořádných opatření požadováno a bude nahrazeno čestným prohlášením zákonného zástupce a kopií očkovacího průkazu.

V případě podání žádostí na více mateřských škol vytiskněte takový počet žádostí, na kolik mateřských škol dítě hlásíte.

Školy zapisujte v takovém pořadí, v jakém máte o umístění dítěte zájem. Počet volných míst v konkrétní mateřské škole je  uveden v záložce "Seznam škol"  - pomůže Vám to lépe odhadnout, jaké má dítě šance na přijetí.

 

Vyplňování věnujte DŮKLADNOU pozornost. Uvedením nepravdivých údajů v žádosti se vystavujete riziku postihu pro přestupek.

 

Podepsanou žádost  s přílohami doručte na vybranou mateřskou školu (vybrané mateřské školy) ve II. fázi zápisů, tj. 11.5.2020-15.5.2020

  

Kontaktní místa pro vyplnění elektronické žádosti do mateřské školy pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně:

PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ:

 • Magistrát města Pardubic, odbor školství, kultury a sportu, oddělení školství, Pernštýnské náměstí 1, 530 21  Pardubice, Ing. Iva Kamenická, 1. patro, č. dveří B108, tel. 466859531, e-mail: zapisydoms@mmp.cz
 • Mateřské školy - na každé mateřské škole ve dnech stanovených ředitelkami jednotlivých škol. Tyto informace získáte přímo v konkrétní mateřské škole nebo na jejích webových stránkách.

Fáze 2

II. fáze – sběr vyplněných žádostí v mateřských školách

11. 5. 2020 – 15. 5. 2020

8:00–12:30 13:00–16:00

 

Sběr žádostí probíhá v termínu 11.5. - 15.5.2019 na jednotlivých mateřských školách.

Dítě může být přihlášeno do libovolného počtu mateřských škol. Do každé z nich musí zákonný zástupce podat žádost se všemi přílohami.

 

Podání žádosti na mateřskou školu:

Doporučujeme podání žádosti bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole

Žádost je možné doručit do mateřské školy následujícími způsoby:

 • datovou schránkou (soukromé osoby, nikoliv z pracovní datové schránky)
 • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (nestačí pouze prostý e-mail)
 • poštou - doporučujeme zaslání doporučeně
 • osobním podáním - pouze v případě, že to mateřská škola umožňuje. Tuto možnost si ověřte na webových stránkách každé mateřské školy. Některé mateřské školy nabízí dle svých podmínek rezervovat čas pro osobní podání.

K podepsané žádosti je nutné doložit tyto přílohy:

 • kopii rodného listu dítěte,
 • kopii očkovacího průkazu (z kopie musí být zřejmé jméno dítěte a povinná očkování),
 • doklad o trvalém pobytu dítěte - pokud podáváte přihlášku na jinou, než spádovou školu - např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu,
 • případně doklad o bydlišti – např. kopie nájemní smlouvy, záznam o vlastnickém právu k objetu z https://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

 V případě osobního podání předložte ještě:

 • svůj občanský průkaz
 • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte

 

V případě, že podáváte žádost do speciální třídy, je nutné k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) nebo alespoň doporučení odborného lékaře (např. foniatr, logoped, neurolog, psychiatr, oční lékař a jiné).

 

PPP-Pedagogicko-psychologická poradna

SPC-Speciálně pedagogické centrum

Fáze 3

III. fáze – vyhodnocování řízení

Od 25. 5. 2020

 

V tomto období je možné pod vygenerovaným číselným identifikátorem, který získáte při vyplňování žádosti, sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na úřední desce a webu mateřské školy. V této fázi budete kontaktováni ředitelkou mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno do vlastních rukou zákonného zástupce na adresu uvedenou v žádosti.

 

O přijetí do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem.

 

O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitel(ka) mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.