Obecné informace

Systém pro zápis dětí do mateřských škol

 

Pomocí této webové aplikace - zápisyms.pardubice.eu lze vytvořit v termínu od 20.4.2020 do 12.5.2020 žádost o přijetí dítěte do MŠ.

Žádost je možné dle Správního řádu podat v termínu sběru žádostí tj. od 11.5.2020 do 15.5.2020 i jinými způsoby:

Písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě nebo pomocí jiných technických prostředků za podmínky, že je podání do 5 dnů potvrzeno.

 

Povinnost předškolního vzdělávání

Od 1.9.2020 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovršily pěti let do 31.8.2020.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů a také na cizince, kteří na území České republiky pobývají dobu delší než 90 dnů.

 

Zákonný zástupce dítěte narozeného do 31.8.2015 je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání:

  • do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu
  • nebo může zvolit pro dítě jinou mateřskou školu zapsanou ve školském rejstříku
  • nebo může zvolit jiný způsob povinného předškolního vzdělávání tj.:

a)  individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem, tj. a), b), c) je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli vybrané spádové mateřské školy v den sběru přihlášek, případně nejpozději do konce května 2020.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením (je diagnostikováno lékařem) 

Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku, za který může být uložena pokuta do výše 5.000,00 Kč.

Vzdělávání se pro předškolní děti (tj. děti narozené 31.8.2015 a starší) poskytuje bezúplatně.