Sběr žádostí

Kdy bude probíhat sběr žádostí o přijetí dítěte do MŠ?

11.5.2020 – 15.5.2020  

8:00–12:30 13:00–16:00

Sběr přihlášek (žádostí) probíhá v termínu 11.5. - 15.5.2020 doručením na jednotlivé mateřské školy.

Ředitelce mateřské školy doručí zákonný zástupce v tomto termínu:

  • řádně vyplněnou podepsanou přihlášku,
  • kopii rodného listu dítěte,
  • kopii očkovacího průkazu (z kopie musí být zřejmé jméno dítěte a povinná očkování),
  • doklad o trvalém pobytu dítěte - pokud podáváte přihlášku na jinou, než spádovou školu - např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu,
  • případně doklad o bydlišti – např. kopie nájemní smlouvy, záznam o vlastnickém právu k objetu z https://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

 

 V případě osobního podání předložit k nahlédnutí:

  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte

Dítě může být přihlášeno do libovolného počtu mateřských škol. Do každé z nich musí zákonný zástupce doručit žádost s přílohami. 

V případě, že podáváte žádost do speciální třídy, je nutné k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) nebo alespoň doporučení odborného lékaře (např. foniatr, logoped, neurolog, psychiatr, oční lékař a jiné).

 

PPP-Pedagogicko-psychologická poradna

SPC-Speciálně pedagogické centrum